5. Slovenski pediatrični kongres z mednarodno udeležbo

Strokovni spored

Sobota

08.30 - 09.00 Vabljeno predavanje: Milan Štrukelj
  Vabljenega gosta predstavi: Šoštarič Likar K
  Štrukelj M: Skrb za skladen razvoj in celostno zdravje otrok, mladine in družbe
09.00 - 10.35 Obravnava otrok in mladostnikov s trdovratno epilepsijo
  Vodji teme: Ravnik IM, Neubauer D
  Predsedstvo: Ravnik IM, Šušterišič B, Gradišnik P
  Predavanji: Trdovratne epilepsije otrok in mladostnikov
09.00 Komárek V (Praga): Trdovratne epilepsije otrok in mladostnikov: definicije, klasifikacije, epidemiologija, mehanizmi in terapevtske možnosti
09.20 Kržan M, Bajrović F, Ravnik IM: Epileptogeneza, farmakorezistenca, omejitve, obeti, klinična praksa
  Predavanja: Klasifikacije in obravnava
09.40 Gnidovec Stražišar B, Paro Panjan D, Neubauer D: Trdovratne neonatalne epilepsije in krči pri novorojenčkih, dojenčkih in malčkih
  Rener Primec Z: Infantilni spazmi (Westov sindrom) in mioklono-astatična epilepsija
09.55 Benedik Perkovič M, Župančič N, Rener Primec Z, Krajnc N, Oražem J, Ravnik IM: Trdovratni epileptični napadi in sindromi pri otroku in mladostniku
  Okrogla miza: Timska obravnava in zdravljenje
10.15 Ravnik IM, Krajnc N, Župančič N, Kržan M: Za dobro sodelovanje med nivoji zdravstvene službe ob otroku s trdovratno epilepsijo - obravnava na terciarni ravni
  Oražem J, Župančič N, Benedik Perkovič M, Krajnc N, Ravnik IM: Trdovratna epilepsija in nova protiepileptična zdravila
  Širca Čampa A, Benedik Perkovič M: Dietno zdravljenje trdovratnih epilepsij
  Rener Primec Z, Krajnc N, Benedik Perkovič M, Kržan JM, Koršič M: Zdravljenje trdovratnih epilepsij z vzpodbujanjem vagusnega živca
10.35 - 10.55 Odmor
10.55 - 12.30 Obravnava otrok in mladostnikov s trdovratno epilepsijo
  (Nadaljevanje)
  Predsedstvo: Neubauer D, Zavrl N, Bratanič B
  Okrogla miza: Diagnostika
10.55 Kržan M, Krajnc N, Lorber B, Ravnik IM: Intenzivna video EEG diagnostika
  Pečarič Meglič N: Morfološke preiskave (MRI)
  Grmek M: Funkcijski preizkavi PET in SPECT možganov pri otrocih z epilepsijo
  Krkoč V, Tretnjak VG, Gosar D: Nevropsihološko ocenjevanje v okviru diagnostike trdovratnih epilepsij v otroštvu
  Predavanja: Mednarodno sodelovanje in kirurška obravnava
11.20 Ravnik IM, Krajnc N, Gosar D, Kržan M, Tretnjak VG, Benedik Perkovič M, Neubauer D, Župančič N: Mednarodno sodelovanje v obravnavi bolnikov s trdovratnimi epilepsijami. Kaj lahko opravimo v majhni državi? Pogledi in izkušnje napotnega partnerja v čezmejnem sodelovanju
11.30 Fohlen M, Delalande O (Pariz): Experience from the receiving quartary level centre in pre-surgical and surgical management of early onset epilepsy
11.40 Delalande O (Pariz): Specific aspects of paediatric epilepsy surgery
11.50 Krajnc N, Gosar D, Tretnjak VG, Župančič N, Kržan M, Krkoč V, Ravnik IM: Kirurško zdravljenje epilepsij z začetkom v otroškem obdobju
  Okrogla miza: Psihosocialni vidiki in vodenje
12.10 Pula S, Tretnjak VG, Ravnik IM: Psihiatrična so-obolevnost in psiho-socialne težave pri otrocih in mladostnikih s trdovratno epilepsijo
  Gosar D, Tretnjak VG, Simić S: Pomen laičnega in strokovnega spremstva otrok in mladostnikov s trdovratno epilepsijo na kirurško zdravljenje v tujino
  Ravnik IM: Iz epileptološkega konzilija za pediatre v osnovnem in sekundarnem zdravstvenem varstvu: za boljšo obravnavo otrok in mladostnikov s trdovratnimi epilepsijami
12.30 - Zaključek